Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Privacy

Privacyverklaring

OpenEmbassy, uitvoerder van Platform Nieuwkomers & Werk, respecteert de privacy van haar gebruikers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De aan jou beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): OpenEmbassy, uitvoerder van Platform Nieuwkomers & Werk, gevestigd te Schipluidenlaan 12, 1062 HE Amsterdam, Kvk-nummer: 67531938.

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden verzameld door OpenEmbassy, uitvoerder van Platform Nieuwkomers & Werk. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit .Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van jou:

  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

 

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen jouw persoonsgegevens niet zomaar. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatieve mailings
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten

 

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

 

Artikel 5 – Jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heb je recht op inzage van en rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens of beperking van de jou betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via sandrine@openembassy.nl. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan jij wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 9 – Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kun je je richten tot: Sandrine Lafay, sandrine@openembassy.nl

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 augustus 2021 tot nader order.